"POLITIKEN"
OM VARMESTUEN.

Lovgrundlag:
Varmestuen i Næstved er et Værested, der drives efter § 110 i Lov om social service:
§ 110 i SEL: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til i boformer til
personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig,
og som har behov for tilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2: Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlig myndighed.

Stk. 3: Lederen træffer afgørelse om optagelse”.
Generel beskrivelse af Tilbudstypen Væresteder:
Et Værested er at betragte som et fristed, hvor man kan komme uforpligtende, uden først at
henvende sig til de sociale myndigheder.

Et Værested skaber mulighed for et sted at være, kombineret med muligheden for,
at være sammen med andre.
Et Værested kan rumme nye muligheder for det enkelte menneske.
Det menneske der er,eller har været afhængig af stoffer eller alkohol, eller mennesker
der på anden vis er udsatte eller uden netværk.

Et Værested kan opfattes som et væksthus, hvorfra man – i eget tempo og ud fra individuelle
kompetencer – kan få hjælp til, at forbedre sin livssituation via små skridt i eget tempo.
Der drages omsorg for den enkelte – både socialt, mentalt og fysisk -.
Omsorgen bestræbes på ikke kun at være skadereducerende, men også fremmende for
den enkeltes sundhed og muligheder for at opnå et bedre liv.

En varmestue har åbent alle ugens dage, men ikke døgnet rundt.
Der er mulighed for at købe et måltid mad, ligesom der kan købes en opredning for natten.
Konkret beskrivelse af Værestedet Varmestue:
Værestedet har funktion som en varmestue, og har til formål at være et fristed og værested for
aktive eller tidligere misbrugere samt hjemløse og ensomme i Næstved.
Varmestuen Håbet i Næstved har åbent alle ugens dage i tidsrummet 16:00 til 12:45 året rundt
Der er mulighed for at købe sig en opredning for natten,
idet der på stedet er tilknyttet et Natherbergmed 8 overnatningspladser i sovesal,
samt 2 sovepladser i et tilstødende værelse.
Der er ligeledes mulighed for at købe sig et måltid mad, at vaske sit tøj samt at få et bad.
Der er opsat grundregler på stedet, som alle skal medvirke til at overholde.
Overskridelse af disse opfattes som udtryk for, at man fravælger stedet for en periode.
Periodens længde afhænger af overskridelsens art.
Evt. medbragte hunde skal anbringes i hundegården eller bindes til –
de til samme formål opsatte –hundekroge, da hunde og andre dyr ikke må medbringes i lokalerne.

På Varmestuen drages der omsorg for den enkelte, ligesom der hjælpes og vejledes i forhold til
mere personrelaterede ting.

Organisationens historie:
Varmestuen blev oprettet som døgninstitution i 1998, som et projekt under Kanalgården,
med midler fra Storbypuljen.
Efter tre år på forsøgsbasis, blev varmestuen et permanent tilbud under Storstrøms Amt.
Tidligere har det været tilladt at drikke på Varmestuen, men da dette bevirkede, at der var megen
uro, vold og trusler om vold, blev stedet i 2002 omdannet til et Værested med
alkohol -og stofforbud.
I 2005 blev Varmestuen en selvstændig institution med åbningstider 21 timer i døgnet.

Målgruppe:
Målgruppe generelt for tilbudstypen Varmestuer:
Socialt udsatte så som hjemløse misbrugere, ensomme, psykisk syge m.v.
Målgruppe specifikt for Varmestuen.
Brugerne skal være fyldt 18 år, og er typisk hjemløse, socialt udstødte, ensomme, mennesker i krise,
misbrugere/tidligere misbrugere og psykisk syge.
Fælles for alle er, at de er marginaliserede og har behov for et fristed -om end blot for nogle timer.

Fysiske rammer :
Beskrivelse af de fysiske rammer på Varmestuen:
Stedet består af en 180 m2 pavillon, der er indrettet med et lille kontor/samtalerum/møderum, en
opholdsstue, et mindre køkken, et depot-rum, et toilet, et brusebad, et to personers rum primært til
overnattende kvinder og et 8 personers rum/sovesal til overnattende mænd.
Derudover er der en skurvogn og et lagerrum på 75 m2 indeholdende vaskeri, tøjdepot m.m.

Personaleforhold
Personalesammensætning:
Værestedet Varmestuen er normeret til 10 fuldtidsstillinger, fordelt over 1 leder, 1 social – og
sundhedsassistenter, 7 tilsynsførende assistenter/ufaglærte og 1 pædagogstuderende.

Kompetencer:
Personalegruppen er bredt sammensat ud fra faglige og personlige kompetencer.
De personlige kompetencer vægtes højt på stedet, idet at menneskelige
kvalifikationer som rummelighed, empati,relationsdannelse og det at være fordomsfri sættes i højsædet.

Pædagogisk strategi:
Varmestuen tager udgangspunkt i motivationsarbejde, da der på stedet er en grundholdning om,
at der i alle mennesker er noget positivt, der kan fremelskes eller genfindes.

Med dette som udgangspunkt, er det medarbejdernes opgave at motivere og arbejde med at ændre
den enkelte brugers billede af sig selv, således at han/hun får øje på egne ressourcer og muligheder.
Igennem denne tilgang sættes der fokus på brugerens mulighed for at vælge og tage ansvar for egen
livssituation.

Andre lovbestemte ydelser:
Der ydes ikke supplerende ydelser inden for lovgivningen.

Konkret indhold og ydelse inden for tilbudet:
På Varmestuen er der tilbud om omsorg i direkte eller indirekte form, ved f.eks. et måltid mad, et
bad, tøj, en snak eller hvad der individuelt er behov for.
Personalet laver og serverer mad, hjælper med vasketøj, samt anden praktisk omsorg der skal ydes
for at få hverdagen til at fungere.
Overordnet ydes træning i form af hjælp til den enkelte til organisere egen hverdag, samt hjælp og
opfordring til personlig hygiejne.

Den individuelle hjælp kan være:
Omsorg overfor en bruger der kommer og er forslået, ledsagelse til skadestuen, flyttehjælp, hjælp til
at kontakte eks. vis kommune, læge, sygehus eller andre offentlige instanser.

Visitation.
Indskrivning:
Der foretages ikke visitation til stedet.
Alle kan komme direkte fra gaden.
Der foretages ikke registrering af brugerne i Varmestuen, og dermed ej heller en indskrivning.
Det er således muligt at komme anonymt i Varmestuen.
De brugere som overnatter på Varmestuens Natherberg registreres med bopælskommune, navn og
cpr.nr.
Belægningsprocent:
Der er ikke opgjort en belægningsprocent, da kun de brugere der overnatter
på stedet registreres med betalingskommune.
Mellem 50 og 70 brugere har i gennemsnit deres gang på Varmestuen i døgnet.

Borgere fra andre kommuner:
Da kun de brugere der overnatter på stedet bliver registreret.
kan kun oplyses på overnattende brugere: Heraf fremgår,
at det primært er Næstved borgere, med enkelte overnattende udefra.

Der kan købes diverse madbilletter med rabat.
Der kan i enkelte tilfælde lavest en betalingsaftale med kommunen, således at beløbet bliver trukket
direkte af brugernes kontanthjælp eller pension.

Brugerindflydelse.
Individuel indflydelse på eget tilbud:
Der er på Varmestuen et organiseret brugeråd, hvor der er mulighed for indflydelse igennem brugermøderne.
Brugerrådet fungerer, i det omfang der er borgere på stedet med ressourcer og interesser.
Den enkelte bruger har mulighed for at ytre ønske om individuel hjælp og støtte, ligesom der er
mulighed for at ønske aktiviteter på stedet.

Fremtidsperspektiver:
Stedets formulerede fremtidsperspektiver:
Stedet formulerer at der på nuværende tidspunkt ses et behov for:
• Større fysiske rammer, med lidt udenomsplads.
Dette menes at skabe grobund for at undgå nogle af de nuværende konflikter på stedet, da
der i dag stilles krav til, at brugere med meget forskellige og sammensatte/komplekse
problemstillinger skal opholde sig i et og samme rum.
Større fysiske rammer vil give mulighed for at den enkelte kunne trække sig lidt tilbage.
• Brugerne har et formuleret ønske om, at der skabes en mindre virksomhed, med mulighed
for at arbejde ud fra evner og kræfter.
Eks. vis et knallert/cykel værksted og kreativt værksted, da mange af brugerne er
interesserede.
Der bliver også lavet tiltag som:
Denne hjemmeside "varmestuennaestved.dk"som er lavet HELT på brugernes syn,og sikkerhed
nyt tøj,3.stk pc,med flere spil,Xbox med spil,samt nye borde og stole.( Der ikke passer sammen )

Husets Webmaster :www.tykkesfar.dk
www.Varmestuennaestved.dk.2007.
Skytten.